Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w studiach podyplomowych „Varsavianistyka – inwestycje miejskie”

§ 1. Informacje ogólne

1.    Regulamin określa zasady rekrutacji do udziału w studiach podyplomowych, a także prawa i obowiązki słuchacza. Regulamin jest podany do wiadomości publicznej na stronie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Wiedzy o Mieście.


§ 2. Kryteria uczestnictwa w studiach podyplomowych

1.       W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby spełniające formalne kryteria kwalifikacyjne.

2.       Formalne kryteria kwalifikacyjne są następujące:

a.       ukończone studia wyższe  (I lub II stopnia),

b.      ukończenie Akademii Wiedzy o Mieście

  3.       Liczba osób, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ograniczona. Maksymalnie w jednej edycji studiów może wziąć udział 80 osób.

§ 3. Zasady rekrutacji i kwalifikacji kandydatów na studia podyplomowe

  1.       Termin rekrutacji i przyjmowanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest ogłaszany do wiadomości publicznej  na stronie internetowej jako uszczegółowienie Regulaminu Studiów.

  2.       Nabór kandydatów do udziału w studiach podyplomowych odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów, tj.:

a.       podania o przyjęcie na studia

b.      ankiety dotyczącej źródeł pozyskiwania informacji o studiach podyplomowych "Varsavianistyka – inwestycje miejskie"

c.       życiorysu

d.      odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej

e.      wypełnionego kwestionariusza osobowego

f.        dowodu wpłaty czesnego

g.       oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym ze studiami

h.      2 fotografii (35 mm x 45 mm ).

Wzory powyższych dokumentów są do pobrania w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości oraz na stronie internetowej:

http://www.sgh.waw.pl/katedry/kin/podyplomowe/Varsavianistyka%20inwestycje%20miejskie/

 

3.       Dokumenty rekrutacyjne można składać: osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Katedry Inwestycji i Nieruchomości SGH: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, ul. Madalińskiego 6/8, pok. 116, 02-513 Warszawa.

4.       Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczyna się z dniem zamieszczenia na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu naboru i trwa do 25.02.2013 r. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą podlegały dalszej ocenie kwalifikacyjnej.

5.       Procedura kwalifikacji kandydatów obejmuje sprawdzenie spełniania kryteriów formalnych na podstawie złożonych dokumentów. O wynikach kwalifikacji zostaną niezwłocznie poinformowani mailowo lub telefonicznie wszyscy kandydaci ubiegający się o udział w studiach podyplomowych.

§ 4. Opłaty za studia

1.    Studia podyplomowe są odpłatne, wysokość opłaty za studia wynosi 880 zł.

2.    Opłatę za studia uiszcza się jednorazowo przed złożeniem dokumentów na studia.

3.    W przypadku nieuruchomienia studiów przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości, w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji o nieuruchamianiu studiów.

4.    Osobie, która została przyjęta na studia, lecz zrezygnowała z ich podjęcia przed rozpoczęciem zajęć, przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

5.     Osobie, która została przyjęta na studia, lecz zrezygnowała z ich podjęcia już po rozpoczęciu zajęć, przysługuje zwrot uiszczonej opłaty pomniejszonej o koszty zajęć, w których osoba uczestniczyła, w kwocie wyliczonej przez kierownika studiów.

6.    Za moment rezygnacji uznaje się datę wpłynięcia do kierownika lub sekretarza studiów pisemnego oświadczenia słuchacza.

7.    Zwrot opłaty ustalonej zgodnie z ust. 5 i 6 następuje w terminie 14 dni od wpłynięcia rezygnacji.

§ 5. Przebieg studiów

1.    Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych: 5 marca 2013 r.

2.    Zajęcia będą odbywały się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w innych miejscach wskazanych w szczegółowym programie zajęć we wtorki w godzinach 17.10-20.40.

3.    Liczba godzin nauczania: 165 godzin w 4 modułach zajęciowych, w tym: 31 godzin warsztatów i zajęć seminaryjnych oraz 134 tradycyjnych wykładów.

4.    Warunki, sposób i termin zaliczenia modułów zajęciowych określa kierownik studiów, w uzgodnieniu z prowadzącym dane zajęcia i podaje do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem zajęć.

 

§ 6. Zakończenie studiów

 

1.       Studia kończą się uzyskaniem świadectwa.

2.    Warunkiem ukończenia studiów jest:

-        pozytywny wynik 5 egzaminów testowych lub ustnych po realizacji  odpowiednich bloków tematycznych:

–        Historia geologiczna miasta jako punkt wyjścia do analiz przestrzennych,

–        Historia rozwoju przestrzennego Warszawy,

–        Podstawowe zasady planowania przestrzennego,

–        Ekologia miasta,

–        Podstawy rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta;

-        wybranie i prezentacja projektu rewitalizacyjnego realizowanego w m.st. Warszawie wraz z propozycją sposobu  włączenia informacji o działaniach rewitalizacyjnych w mieście do programu nauczania w szkole. Warunkiem zaliczenia będzie analiza i ocena projektu od strony inwestycyjnej, jego założeń oraz zasadności prowadzenia tego typu działań w przestrzeni miasta.

3.       Słuchacze studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

§ 7. Przepisy końcowe

  1. Wszelkie kwestie szczegółowe, nie uregulowane w niniejszej umowie, a dotyczące praw i obowiązków słuchaczy studiów, kompetencji organów w zakresie spraw słuchaczy i studiów regulowane są przez odpowiednie przepisy wewnętrzne SGH.
  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.